ICT Leaders Finland ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin maanantaina 11.5.2015 KPMG:n tiloissa Helsingin Töölönlahdekatu 3A:ssa. Paikalla oli 12 jäsentä, joista kaksi etäyhteyden takana. Etäyhteyksiin liittyvien teknisten ongelmien vuoksi kokous päästiin aloittamaan klo 17.40.

Yhdistyksen puheenjohtaja Anne-Maritta Talaslahti avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Helenius. Kokoukselle valittiin sihteeri sekä pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin kokouskutsun mukaisena. Kohtaan 12 ei tullut ollut muita asioita kuin kokouksen puheenjohtajana toimivan toiminnantarkastajan mielipide yhdistyksen kulukorvauspolitiikasta.

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli vuosikertomuksen, talousvastaava Heikki Saarinentilinpäätöksen ja toiminnantarkastaja Mika Helenius kävi läpi toiminnantarkastuskertomuksen.

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen ajalta 1.1.-7.5.2015 ja talousvastaava välitilinpäätöksen vastaavalta ajalta. Yhdistyksen taloudellisen tilan todettiin olevan hyvä.

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman sekä talousvastaava tulo- ja menoarvion. Ne hyväksyttiin. Jäsenmaksut vahvistettiin vuodelle 2015 TIVIAn jäsenmaksuperusteisina, myös siinä tapauksessa, että jäsen liittyy suoraan ICT Leaders Finland ry:hyn.

Yhdistyksen hallitukseen päätettiin valita suurin mahdollinen määrä jäseniä (puheenjohtaja, kahdeksan varsinaista ja kolme varajäsentä). Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Ted Varila, varsinaisiksi jäseniksi Marco Halén, Markku Kaskenmaa, Reino Myllymäki, Heikki Myllyniemi, Manu Pajuluoma, Hanna-Maria Salminen ja Merja Savenius sekä varajäseniksi Päivi Hokkanen, Markku Laak ja Pekka Vartiainen.

Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Mika Helenius ja varatoiminnantarkastajaksi Mirjami Laitinen.

Päätettiin, että yhdistyksen edustajina TIVIAn hallintoelimissä toimivat puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja.

Muissa asiossa käytiin läpi toiminnantarkastajan mielipide yhdistyksen kulukorvauspolitiikasta otettavaksi käsiteltäväksi yhdistyksen hallituksessa.

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 19.40.